Regulamin sklepu

 

Logo Trusted Shops

REGULAMIN Sklepu Internetowego Inspiration sp. z o. o.I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

4. Sklep Internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.inspiration-team.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Inspiration sp. z o. o. a Konsumentem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2014 poz. 827).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne 

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.inspiration-team.com 

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem www.inspiration-team.com, prowadzony jest przez spółkę Inspiration Sp. z o. o., podlegającą wpisowi do KRS, wpisana pod numerem KRS 0000531165, NIP 7732475462

Dane adresowe/kontaktowe: Bobrowiec 35, 97-220 Rzeczyca, Tel. kontaktowy: 509730799

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności : 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) zasady i tryb wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) urządzenie z aktualną przeglądarką internetową i dostępem do Internetu. 

2.6 W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 

2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Inspiration sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 

2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.inspiration-team.com/Regulamin-sklepu-cterms-pol-1.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

2.9 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2.10 Zasady ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego www.inspiration-team.com zawarte są w dokumencie Polityka prywatności.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach. 

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

3.4 Inspiration sp. z o. o może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Inspiration sp. z o. o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

3.5 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego. 

3.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

3.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Inspiration sp. z o. o. ,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.inspiration-team.com, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy. 

4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. 

4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Inspiration sp. z o. o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

4.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 

4.9 Prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przysługuje Kupującemu w chwili uiszczenia ceny Zamówienia. 

4.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 

V. Dostawa 

5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów wymienionych w opcjach dostawy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem własnym z miejsca siedziby firmy (w przypadku odbioru osobistego). Koszty dostawy wynoszą: Krajowe - 18 zł,- Międzynarodowe - 70 zł,- . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 

5.3 Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 11.00 oraz w niedziele i święta realizowane będą następnego dnia roboczego. 

5.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.inspiration-team.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

5.5 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, faktury VAT (dla firm) lub paragonu (dla osób fizycznych). 

 

VI. Ceny i metody płatności 

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PLN) oraz w walucie euro (EUR) i dolar (USD) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). 

6.2 Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego,

b) płatnością elektroniczną

c) za pobraniem u kuriera przy dostarczeniu przesyłki. 

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

7.1 Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie w pkt. 7.4. 

7.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia Dostawy towaru. 

7.3 W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z gotowego wzoru formularza od odstąpienia od umowy. 

7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: 

Inspiration sp. z o. o. Bobrowiec 35, 97-220 Rzeczyca 

7.5 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

7.6 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

7.7 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Klientowi. 

7.8 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

7.9 Klientowi, niebędącemu Konsumentem według przepisów konsumenckich nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 

8.1 Inspiration sp. z o. o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail info@inspiration-team.com bądź telefonicznie na numer: 509730799.

Inspiration sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

9.1 Inspiration sp. z. o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Inspiration sp. z o. o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Bobrowiec 35, 97-220 Rzeczyca, mailowo pod adres info@inspiration-team.com lub przy użyciu formularza kontaktowego. 

9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

9.5 Inspiration sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

10.1 Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Inspiration sp. z o. o. 

10.2 Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.

Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. 

10.3 Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”

Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres info@inspiration-team.com

c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. 

10.4 Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy.

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

XI. Postanowienia końcowe 

11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Inspiration sp. z o. o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Inspiration sp. z o. o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy.

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

Klauzula odnośnie Ochrony Danych Osobowych 

Poniżej przedstawiamy pełny tekst zgody, którą musisz wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas zakładania konta w naszym Sklepie Internetowym:

1. Wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Inspiration sp. z o. o., zarejestrowaną pod adresem Ul. A. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, w celu wykonania umowy sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego "www.inspiration-team.com". Podanie danych osobowych następuje dobrowolnie. Jednak w razie braku podania wymaganych danych osobowych, umowa sprzedaży nie będzie mogła zostać zawarta. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza podmiotami wymaganymi do zrealizowania umowy sprzedaży (firma kurierska/administrator Sklepu Internetowego, instytucjom kredytującym zakup w przypadku sprzedaży ratalnej). Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

IdoSell Trusted Reviews
4.73 / 5.00 183 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2022-05-23
Wszystko super :)
2022-04-26
5
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel